-->

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB Naïfar SCCL , www.naifar.com


Naïfar SCCL (en endavant Naïfar SCCL ) amb domicili en C / Massens , 31 , 1r ( BCN ) amb CIF F60264365 representada per Rubens Brotons Martíamb NIF 46132780R posa a disposició al seu lloc web naifar.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats .

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Naïfar SCCL per part dels USUARIS que accedeixina aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web naifar.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegadaque un usuari introdueix les seves dades als formularis existents , perquè les llegeixi , les imprimeixi , arxivi i accepti a través d'internet , no podentl'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació .

Naïfar SCCL està inscrita en el Registre Mercantil de Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona , 13/1010/1999 , BN - 8456 , Inscripció 1 .

L'accés al lloc web de Naïfar SCCL implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l' USUARI afirmacomprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització deactivitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals .

PRIMERA . - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

     
1.1. - La utilització del lloc web de Naïfar SCCL no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI , excepte si aquest USUARI desitgiutilitzar la base de dades d'articles existents a naifar.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic , aquesta subscripcióes regirà per les condicions generals específiques . Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitatvigent i pel principi de bona fe comprometent-se l' USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin lalegalitat , drets o interessos de tercers : dret a la intimitat , protecció de dades , propietat intel · lectual etc . Expressament Naïfar SCCLprohibeix els següents:

1.1.1 . - Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes deNaïfar SCCL oa tercers.

1.1.2 . - Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta , l'enviament decorreus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2 . - Naïfar SCCL podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat , la bona fe oa les presents condicions generals- veure clàusula cinquena .

SEGONA . - CONTINGUTS . Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:


2.1 . - Naïfar SCCL utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Naïfar SCCL únicament es fa responsable pels contingutselaborats de forma interna .

2.2 . - Tercers aliens a , Naïfar SCCL bé mitjançant col · laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links aaltres llocs web oa notícies d'altres llocs dels que no és titular Naïfar SCCL . Naïfar SCCL en cap cas serà responsable delscontinguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links .L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de Naïfar SCCL no realitzarà un ús il · legal o contrari a la bona fede les informacions posades a disposició en el referit lloc web .
2.3 . - Naïfar SCCL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web .


TERCERA . - DRETS D'AUTOR I MARCA


Naïfar SCCL és una marca registrada . Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Naïfar SCCL , queinclou tant el nom com el logotip , excepte consentiment exprés de Naïfar SCCL . Queden reservats tots els drets . A més, ellloc web de Naïfar SCCL -els continguts propis , la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pelsdrets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció , comunicació , distribució i transformació dels referits elementsprotegits excepte consentiment exprés de Naïfar SCCL


QUARTA . - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola . Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi deles presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.


CINQUENA . -

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en comptela voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions . Naïfar SCCL podrà no exercitar algun dels drets i facultatsconferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Naïfar SCCL

2013 © XTFormatics. Tots els drets reservats.

em@il: info@naifar.com - Tel. 654 56 66 57 / 600 71 06 88

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos